ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ W MEDIA EXPERT

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku procesem rekrutacji w Media Expert, w tym za pośrednictwem naszego serwisu kariera.mediaexpert.pl.

1. KIM JESTEŚMY?

2. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

4. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

6. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

7. JAKIE MASZ PRAWA?

8. CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

9. LISTA SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY MEDIA EXPERT

1. KIM JESTEŚMY?

Współadministratorami Twoich danych osobowych są spółki z Grupy Media Expert. Grupę Media Expert tworzą spółki odpowiedzialne za prowadzenie sklepów pod marką „Media Expert” – zarówno stacjonarnych, jak i sklepu internetowego (dalej: Media Expert).

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, wystarczy, że napiszesz do nas mail na adres inspektor@me.pl lub prześlesz list na adres: „Media Expert” TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z dopiskiem „Dane osobowe”. Kontakt z nami jest łatwy, ponieważ w Media Expert wyznaczyliśmy jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.

Ochrona Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem. Dlatego, aby ją dodatkowo wzmocnić, wyznaczyliśmy w Media Expert Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor). Naszym Inspektorem jest Marcin Sikora (kontakt: inspektor@me.pl).

2. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas rekrutacji na konkretne stanowisko. Dzięki temu możemy włączyć Cię do procesu rekrutacji i rozważyć Twoją kandydaturę.

3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy:

• w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji;

• w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji i proponowania Ci udziału w nich (jeśli wyrazisz na to zgodę).

4. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe podane dla potrzeb konkretnej rekrutacji przetwarzamy dlatego, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jesteśmy prawnie zobowiązani do uzyskania określonych informacji o Tobie. Dotyczy to następujących rodzajów danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, podane przez Ciebie dane kontaktowe, a także wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy takie informacje są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).

Podanie przez Ciebie ww. danych osobowych jest niezbędne do tego, aby wziąć udział w rekrutacji. Jeśli nie podasz nam swoich danych, udział w rekrutacji nie będzie możliwy.

Jeśli podczas konkretnej rekrutacji (np. w CV, liście motywacyjnym, podczas rozmowy rekrutacyjnej) podasz nam dodatkowe dane osobowe (np. swoje prywatne zainteresowania, umiejętności miękkie itp.), to będziemy przetwarzać te dane na podstawie Twojej zgody. Taka zgoda standardowo wyrażana jest przez Ciebie poprzez Twoje wyraźne działanie – samodzielnie i dobrowolnie podajesz nam swoje dane osobowe w kontekście procesu rekrutacji, np. poprzez przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej. W przypadku, gdy podczas konkretnej rekrutacji podasz nam swoje dane, które można zaliczyć do tzw. danych szczególnej kategorii (np. dane o Twoim stanie zdrowia), odrębnie poprosimy Cię o to, abyś wyraźnie zgodził(a) się na przetwarzanie przez nas takich danych na potrzeby danej rekrutacji.

Podanie przez Ciebie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla potrzeb przyszłych rekrutacji i proponowani Ci udziału w nich, jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę, np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego „okienka” w formularzu aplikacyjnym, w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych.

Wyrażenie przez Ciebie powyższych zgód jest dobrowolne, a każdą z nich możesz w każdej chwili wycofać pisząc mail na adres praca@me.pl lub listownie na adres: „Media Expert” TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, z dopiskiem „Dane osobowe”. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres rekrutacji, w której zgłaszasz udział – aż do jej zakończenia.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych również po zakończeniu bieżącej rekrutacji (i nie zatrudnimy Cię w ramach tej rekrutacji), Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 12 kolejnych miesięcy.

6. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane związane z rekrutacją ujawniamy dostawcom, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych. Są to:

• podmioty obsługujące nas w obszarze IT,

• podmioty utrzymujące oprogramowanie, z którego korzystamy do prowadzenia rekrutacji.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

7. JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

• prawo do poprawiania danych

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych

• prawo do żądania usunięcia danych

• prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: inspektor@me.pl lub pisząc na adres: „Media Expert” TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

Przy prowadzeniu rekrutacji korzystamy z narzędzi (programów) dostarczanych przez podmioty, które mogą przechowywać Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, a więc:

• do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo

• w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile będzie to konieczne.

Jeśli chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje napisz na adres e-mail inspektor@me.pl lub na adres „Media Expert” TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

9. LISTA SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY MEDIA EXPERT

Grupa Media Expert składa się z następujących spółek:

• TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON 570217011, NIP: 7671004218, KRS 0000427063 (właściciel serwisu kariera.mediaexpert.pl)

• ME S903 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 690457914, NIP: 8132199474, KRS 0000108761;

• ME S001 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364826850, NIP: 5252665026, KRS 0000625108;

• ME S004 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364979737, NIP: 5252669484, KRS 0000628034;

• ME S010 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364870325, NIP: 5252666149, KRS 0000625817;

• ME S013 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364860108, NIP: 5252665730, KRS 0000625747;

• ME S033 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364765858, NIP: 5252663205, KRS 0000624333;

• ME S057 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364818052, NIP: 5252664742, KRS 0000625083;

• ME S208 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364808007, NIP: 5252664009, KRS 0000624943;

• ME S223 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 365025170, NIP: 5252670470, KRS 0000629145;

• ME S243 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364809610, NIP: 5252664021, KRS 0000624979;

• ME S484 Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, REGON: 364853083, NIP: 5252665434, KRS 0000625902.

Zobacz wszystkie oferty

Sprawdź